Tag: SAC Gallery

Apollo and Daphne

เรื่องราวชีวิตของศิลปินเกาหลีในเมืองไทยนำเสนอผ่านสุนทรียภาพต่างขั้วผสมผสานกันจนเกิดเป็นภาษาใหม่

Read More
Loading