Tag: MATDOT Art Center

Monster Ink

การกำเนิดใหม่ของสัตว์ประหลาดที่แตกต่างกันสองรูปแบบจากสองศิลปิน สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของศิลปินแต่ละคน ผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

Read More
Loading