AADHD

Interactive Art Exhibition 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มนักศึกษา Media Art...

Read More

Ju Ju

โดย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล)  ภัณฑารักษ์ : กฤษฎา ดุษฎีวนิช 3 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566...

Read More

Starry Night

Kusol  Kongsawat 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 Old Town Gallery ในงานชุดราตรีประดับดาวนี้...

Read More

Sensorials

รูป รส กลิ่น เสียง กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน 3 กุมภาพันธุ์ – 4 มีนาคม 2566 Rebel Art Space Chinatown...

Read More