Category: Reviews

Dreamday Exhibition by Mit Jai Inn

Dreamday โดย มิตร ใจอินทร์นำเสนอสภาพของความฝันในเชิงอุดมคติกับการวิพากษ์กระบวนการเชิงสังคม การเมืองที่ฉาบเคลือบด้วยสีสันอันหวานแหวว และบทสนทนาของลูกหลานชาวยองระหว่างผู้เขียนและศิลปิน

Read More

We will leave and never return…

บทกวีถึงความไม่จีรัง เมื่อมนุษย์กำลังสร้างเครื่องมือในการนิยามถึงสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม

Read More

Somewhere Only I Know

Somewhere Only I Know นิทรรศการที่เปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่ให้เข้าไปสำรวจจักรวาลของ อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ ด้วยการใช้ผลงานศิลปะสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างศิลปิน ผลงาน และผู้ชม

Read More
Loading