Author: Nutkamol Jaisan

We will leave and never return…

บทกวีถึงความไม่จีรัง เมื่อมนุษย์กำลังสร้างเครื่องมือในการนิยามถึงสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม

Read More

Somewhere Only I Know

Somewhere Only I Know นิทรรศการที่เปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่ให้เข้าไปสำรวจจักรวาลของ อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ ด้วยการใช้ผลงานศิลปะสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างศิลปิน ผลงาน และผู้ชม

Read More

Nature of Work

Nature of Work นิทรรศการที่นำเสนอผลการสำรวจความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศผ่านกิจกรรมของมนุษย์ ในฐานะของแรงงานผู้พลัดถิ่นและผู้อยู่อาศัย เปิดเผยให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จากการตีความโดยศิลปินสามสัญชาติอย่างน่าสะเทือนใจ

Read More