Bangkok Design Week ร่วมกับ Urban Ally Festival 2022 นำเสนอ “รวมมิตรเมือง” นิทรรศการงานออกแบบพื้นที่เมืองและสถาปัตยกรรม เพื่อใช้องค์ความรู้พลิกโฉมเมืองเก่าย่านพระนคร ครั้งแรกของการจัดนิทรรศการบนพื้นที่เมืองเก่าซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพมหานคร สร้างการเรียนรู้เชิงเครือข่ายของการทำความเข้าใจ สร้างประเด็นใหม่ๆ ให้แก่สังคมและชุมชน บอกเล่าความเป็นย่านเมืองเก่าในบริบทร่วมสมัย

เทศกาลนี้เกิดจากการรวมเครือข่ายมิตรเพื่อร่วมใช้องค์ความรู้และความถนัดมาพลิกโฉมเมืองเก่า โดยการเปิดคลังความรู้เรื่องเมือง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในมิติเวลา รวมถึงการจุดประเด็นใหม่ ๆ ในการออกแบบการอยู่ร่วมกันในเมือง และชักชวน “มิตรเมือง” กลับมาเยี่ยมเยือนเมืองเก่า

ในเทศกาลมีทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อป การจัดแสดงงานออกแบบริเริ่ม การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติที่ว่าด้วยการปรับใช้และอยู่ร่วมกันของชุมชน คนกลุ่มใหม่และพื้นที่ของเมือง ในการผลักดันให้ย่านพระนครเป็นพื้นที่ “ย่านสร้างสรรค์” และนำไปสู่การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น World Design Capital ในปี 2022

การพัฒนาย่านสร้างสรรค์พระนคร พื้นที่แห่งประสบการณ์ ความร่วมมือ และการขับเคลื่อนเมือง มุ่งหมายสร้างการเรียนรู้เชิงเครือข่ายของการทำความเข้าใจ สร้างบทสนทนา และจุดประเด็นใหม่ ๆ ให้แก่เมือง เราไม่ใช่ศูนย์กลางทางความคิด แต่เป็น “พื้นที่เครือข่ายของการคิดและทำ” และชักนำให้ทุกคนมาร่วมเป็นมิตรแห่งเมือง โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency, CEA) สำนักงานเขตพระนคร และพิพิธบางลำพู

โดยแบ่งสถานที่จัดแสดงไว้ทั้งสิ้น 5 จุดหลัก ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ นิทรรศการผลงาน “ศิลปะข้อมูล (Data art)” ที่เกิดจากข้อมูลงานวิจัยจาก Urban Ally มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 6 ชิ้น รอบบริเวนสวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ Printing house โดย Urban Ally ร่วมกับ Silpakorn University Central Library, Kongdet Wanchring and Natthawut Meesupthong และ FOS Lighting Design จัดแสดงนิทรรศการและภาพฉายแสงสี (projection mapping) ให้แก่อาคารอาคารโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ สะท้อนความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสิ่งพิมพ์และสถาปัตยกรรมของโรงพิมพ์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
  • ห้างนิวเวิลด์ นิทรรศการ New World x Old Town ครั้งที่ 2 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกับ HUI Team Design, Saturate Designs, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีนักออกแบบอิสระ กลุ่มแสงปลากบเกสรลำพู เสน่ห์บางลำพู และประชาคมบางลำพู สร้างงานศิลปะจัดวาง (installation art) บอกเล่าความเป็นย่านบางลำพูผ่านการออกแบบแสงและเสียงภายในอาคารห้างนิวเวิลด์ ย่านบางลำพู
  • ย่านบางลำพู อ.ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหารและวัฒนธรรม ร่วมกับ Op-portunist กลุ่มนักออกแบบด้านชุมชนเมือง ร่วมหาความเป็นไปได้ใหม่ในการเรียนรู้รสชาติ และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำและผู้ทานใน “ตามรอยรส(ชาติ) Trace of Taste Banglamphu” นอกจากนี้ พบกับ Food-scape Installation Showcase จากแนวคิดการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นสำรวจและจัดทำต้นแบบการปรับปรุงโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อาคารไปรษณียาคาร Urban Ally ร่วมกับ APLD The Lighting Company และ Studio Visual Assembly จัดแสดงการออกแบบแสงที่ส่องสว่างสะท้อนความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเล่าเรื่องผ่านกาลเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่วงของยุคสมัยผ่านกาลเวลาที่แปรเปลี่ยนจนมาถึงยุคปัจจุบัน เพื่อปลุกชีวิตให้กับอาคารไปรษณียาคาร อาคารร่วมสมัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีตเคยเป็นที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทยก่อนจะถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างสะพานพระปกเกล้า ปัจจุบันได้มีการสร้างอาคารขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิมตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน

นิทรรศการ รวมมิตรเมือง จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อ
Facebook: UrbanAlly.SU
Line: moopeemeepooh
Tel : +66917415004