Tag: Bangkok Design Week

รวมมิตรเมือง

ครั้งแรกของการจัดนิทรรศการบนพื้นที่เมืองเก่าซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพมหานคร สร้างการเรียนรู้เชิงเครือข่ายของการทำความเข้าใจ สร้างประเด็นใหม่ๆ ให้แก่สังคมและชุมชน บอกเล่าความเป็นย่านเมืองเก่าในบริบทร่วมสมัย

Read More
Loading