Artists : Shayne Phua, Ong Si Hui, Carmen Ceniga Prado วุฒิไกร ศิริผล (งานทอผ้า) และ นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์

Curator : Siuli Tan

23 March – 14 May 2023

ATTA Gallery

Maker หรือผู้สร้างงาน นั้นสื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง “มือ” ของผู้สร้างกับงานที่ถูกสร้างสรรค์ออกมา ถ้าจะเปรียบเทียบกับงาน Conceptual Art หรือ งานที่ไม่ได้เน้นการการสื่อสารผ่านวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์แล้วนั้น การ “สร้าง” มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ มือ ตา หัวใจ ความคิด และ วัสดุ และที่สำคัญ การเดินทางอย่างต่อเนื่องในการฝึกฝน จนเป็นผู้ชำนาญใน สื่อ และ ทักษะของแต่ละคนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการทำงานในห้วงเวลาที่เสมือนว่าจะหยุดหมุน หรือหมุนไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งแตกต่างจากงาน แมส ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและทำออกมาเป็นจำนวนมาก

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กระบวนการ และ รูปฟอร์มที่สื่อให้เห็นว่าเป็นงาน หัตกรรม นั้นได้เข้ามามีบทบาทในวงการศิลปะมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของวัสดุ การรับรู้ และ องค์ประกอบทางกายภาพของวัตถุในการแสดงออกทางศิลปะ โดยมีการเปิดรับความรู้จากวงการดีไซน์ และ งานศิลปะตกแต่งมาใช้ในการสื่อสารในเชิงศิลปะ

งานนิทรรศการ New Maker คิวเรทโดยภัณฑารักษ์ชาวสิงคโปร์ Siuli Tan ที่นำเสนองานของศิลปินรุ่นใหม่ 5 คน โดยเป็นศิลปินจากสิงคโปร์ 3 คนคือ Shayne Phua (งานเซาริมิค), Ong Si Hui (งานแกะสลักหินอ่อน), Carmen Ceniga Prado (งานแกะสลักไม้ และ งานจิตรกรรม)  โดยมีศิลปินไทยร่วมด้วย 2 คน คือ วุฒิไกร ศิริผล (งานทอผ้า) และ นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์ (งานไม้) งานของศิลปินเหล่านี้มีการนำเอากระบวนการที่ถูกละเลย และ มองข้ามในการสร้างสรรค์งานศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง มาเป็นจุดเด่นของงาน โดยพวกเขาได้นำเสนอกระบวนการ “สร้าง” ในบริบทใหม่ เป็นการทำงานที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างแขนงวิชาทางด้านสร้างสรรค์โดยเฉพาะระหว่าง ศิลปะ และหัตถกรรม นั้นเลือนลางไปได้