ศิลปิน เซ็น เท

ภัณฑารักษ์ ซุยลี ตัน

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

8 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2566

หนึ่งในคำที่ใช้เรียกวิวทิวทัศน์ในภาษาจีน คือคำว่า “ซานสุ่ย” (山水) ที่มีความหมายตรงตัวว่า ‘ภูเขาน้ำ’ หรือ แผ่นดินและผืนน้ำ ซานสุ่ยยังถูกใช้ เป็นชื่อเรียกประเภทภาพจิตรกรรมจีน ที่พรรณนาถึงทัศนียภาพอันประกอบด้วยขุนเขาและแม่น้ำ ทั้งสองสิ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญของภาพวาด ในแนวนี้ที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอันไพศาล อีกทั้งยังเป็นแนวคิดด้านปรัชญาที่สำคัญของจีน

ในนิทรรศการ Land & Water ศิลปิน เซ็น เท นำเสนอแนวคิดแยกเป็น 2 ส่วน คือแผ่นดิน และผืนน้ำ ตลอดเส้นทางศิลปะของเธอ ศิลปินได้ เดินทางค้นคว้าในหลายภูมิประเทศ ทั้งแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของผืนป่าและภูเขา รวมไปถึงแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยศิลปินให้ความสนใจในผลกระทบ ด้านลบที่กำลังลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ธรรมชาติจากการพัฒนาของเมือง และกิจกรรมของมนุษย์ นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นว่าแผ่นดินและผืนน้ำ เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันไม่อาจแยกจากกันได้  นิทรรศการเผยให้เห็นเรื่องราวนับไม่ถ้วนที่กล่าวถึงสายสัมพันธ์อันคลอนแคลนที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ

LAND หรือแผ่นดิน จะถูกเล่าผ่าน 2 ผลงาน โดยพูดถึงสำนึกของผู้คนที่มีต่อภูมิทัศน์ในธรรมชาติที่อยู่ตามชายขอบของเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้น ภูมิทัศน์เหล่านี้มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราว และมีห้วงอารมณ์ที่ทับซ้อนอยู่ในทุกสถานที่  ผลงานชุดประติมากรรมภาพถ่ายบนผนัง สร้างขึ้นเพื่อ นำเสนอประเด็นพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายที่กำลังถูกแปรสภาพด้วยฝีมือมนุษย์

WATER หรือผืนน้ำ เป็นการนำผลงานชื่อ Mirror of Water มาเล่าใหม่ ผลงานชิ้นนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับนุนจาก The Esplanade ประเทศ Singapore ในปี 2019  เป็นการแสดงภาพของมลภาวะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำที่เปล่งประกายเป็นสีรุ้ง ซึ่งเป็นการบันทึกผลกระทบของ มลภาวะที่มีต่อระบบนิเวศน์ในวงกว้าง