Cultivate Your Taste in Art Series

1 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566

ATTA Gallery

นิทรรศการ Abstract:  Expressions, Interpretations and Connections (ศิลปะนามธรรม: การแสดงออก การตีความ และ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์) ถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วมในการสร้างความหมาย การพัฒนาการตีความส่วนตัว และการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของตนเองกับงานศิลปะนามธรรม นิทรรศการนี้ถูกออกแบบเพื่อท้าทายความคิดที่ว่าการชื่นชอบงานศิลปะนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ชมเข้าถึง และมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเจตนาของศิลปิน และความคิดที่ว่าการอ่านงานศิลปะนั้นมีถูก มีผิดตามทฤษฎีเชิงวิชาการ

นิทรรศการนี้จะกระตุ้นให้ผู้ชมได้มีอิสระในการตีความ และ สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์แบบส่วนตัวผ่านงานศิลปะแบบนามธรรม โดยในนิทรรศการนี้จะมีงานศิลปะนามธรรมที่ในหลายรูปแบบ ผ่านสื่อ และ เทคนิค ที่แต่งต่างกัน เช่น การวาดภาพ งานประติมากรรม งาน art object งานภาพถ่าย ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ในการชมงานที่หลากหลาย นอกจากนั้นผู้ชมจะรับการกระตุ้นให้เกิดบทสนทนากับงานศิลปะผ่านสื่อทางเสียง และ ตัวหนังสือระหว่างการชมนิทรรศการที่จะเอื้อให้ผู้ชมได้คิดวิเคราะห์ถึงความหมายที่ตนเองได้สร้างให้กับชิ้นงานในนิทรรศการ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความชอบส่วนตัวผ่านการชมงานในนิทรรศการนี้อีกด้วย

Abstract ของนิทรรศการ

อัตตา แกลเลอรี่เชื่อว่าการเสริมสร้างรสนิยมส่วนบุคคลในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์การเสพศิลปะอย่างมีความหมาย นิทรรศการนี้เป็นบทเริ่มต้นของโครงการ  Cultivate Your Taste in Art ที่จะเสริมสร้างให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะแต่ยังไม่แน่ใจว่าการเสพงานศิลปะทำได้อย่างไร ผู้ที่คิดว่างานศิลปะนั้นไกลตัว และ ผู้ที่คิดว่าการเข้าถึงงานศิลปะนั้นเป็นเรื่องยาก ได้เข้าใจถึงอิสรภาพในการเสพงานศิลปะ ค้นพบความชอบและรสนิยมส่วนตัวผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

คำว่า abstract ในภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทในการใช้ ในวงการวิทยาศาสตร์ คำว่า abstract นั้นเป็นบทนำแบบย่อที่ให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของจุดมุ่งหมาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์ของการทดลอง หรือ โครงการวิจัย ในขณะที่คำว่า abstract ในวงการศิลปะ หมายถึงศิลปะนามธรรมที่สื่อถึง กระบวนการสำรวจคิดความ เจตนา และเทคนิคของศิลปินในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาพเสมือนจริง

เราสามารถกล่าวถึงความแตกต่างของคำว่า abstract ระหว่างสองศาสตร์ได้ โดยในวงการวิทยาศาสตร์ abstract จะมีการใช้คำศัพท์ที่เจาะจง ชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ และเป็นการสื่อสารด้านเดียว จากผู้เขียนถึงผู้อ่าน ในขณะที่ในวงการศิลปะ abstract art หรืองานศิลปะนามธรรมนำเสนอช่องว่างสำหรับการจินตนาการ และ การตีความโดยผู้ชม เป็นการนำเสนอในรูปแบบที่คลุมเครือจนผู้ชมอาจไม่เข้าใจในทันทีทันใด และ เป็นการสื่อสารสองทางที่ศิลปินเชื้อเชิญให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์กับงานศิลปะนามธรรมแบบเฉพาะตัว 

นิทรรศการนี้ถูกออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อทดสอบความเชื่อที่ว่า การเสริมสร้างรสนิยมส่วนบุคคลในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์การเสพศิลปะอย่างมีความหมาย โดยเลือกใช้งานศิลปะนามธรรมในการทดลองเนื่องจากงานศิลปะนามธรรมเปิดพื้นที่ในการตีความมากกว่างานศิลปะภาพเสมือนจริง  หรืองานศิลปะในเชิงสัญลักษณ์นิยม นิทรรศการนี้นำเสนองานศิลปะนามธรรมผ่านสื่อในการสร้างสรรค์ และ เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อที่ผู้ชมจะได้สามารถเข้าถึงมิติที่หลากหลายของงานศิลปะนามธรรม รวมถึงการตีความ และ เชื่อมโยงเรื่องราวส่วนตัวกับชิ้นงานศิลปะ นอกจากนั้นการนำเสนองานของศิลปินนานาชาตินั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าถึงการแสดงออกที่หลากหลาย และ ขยายกรอบความคิดในการชมงานศิลปะไปพร้อมๆกัน

เราหวังว่าหลังจากที่ผู้ชมได้ชมงานนิทรรศการนี้แล้วพวกเขาจะกล้าที่จะมีบทสนทนากับงานศิลปะในอนาคต และ กล้าที่จะตีความ ให้ความหมายกับงานศิลปะที่เขาเห็นโดยการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบส่วนตัวระหว่างตัวเขา และ งานศิลปะ สิ่งที่จะสามารถถูกพัฒนาขึ้นได้จากการนำกระบวนการนี้ไปทำซ้ำๆอย่างเป็นระบบก็คือ การรับรู้ และ พัฒนารสนิยมความชอบส่วนตัวในงานศิลปะของแต่ละคน

ศิลปิน

วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ (TH), Douglas Diaz (US), Morten Lobner Espersen (DK), Kristof Ghekiere (BE), Beppe Kessler (NL), มรกต เกษเกล้า (TH), Floor Mommersteeg (NL), ชญานิษฐ์  ม่วงไทย (TH), เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ (TH), Soichiro Shimizu (JP), วิภูษณะ ศุภนคร (TH), Fumiki Taguchi (JP), ดาว วาสิกศิริ (TH), Mel Young (AU), Caroline Zimbalist (US)