Group Exhibition

PLAY Art House, ถนนทรงวาด

18 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2566

เรื่องราวของชุมชนและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ถูกเล่าและบันทึกผ่านบทความต่างๆหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่เรื่องราวของถนนแห่งนี้จะถูกบันทึกและถ่ายทอดออกมาผ่านงานศิลปะ ทั้งหมดมาจากมุมมองและรูปแบบในการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อถนนที่เก่าแก่นับร้อยปีแห่งนี้

รายชื่อศิลปิน

ศุภัชฌา โรจนวนิช

ภพสรรค์ ธำรงพิพัฒน์

วรัญญู สมบูรณ์

อุไรวรรณ หอมจันทร์

นครินทร์ แก้วเกิด 

ศรุตยา อูนากูล

สุรีพร คำทรัพย์ 

ณัฏฐนิช รวดเร็ว

ภูษิต กาญจนศิริปาน (ศิลปินรับเชิญ)