Reviews

Latest

Nature of Work

Nature of Work นิทรรศการที่นำเสนอผลการสำรวจความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศผ่านกิจกรรมของมนุษย์ ในฐานะของแรงงานผู้พลัดถิ่นและผู้อยู่อาศัย เปิดเผยให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จากการตีความโดยศิลปินสามสัญชาติอย่างน่าสะเทือนใจ